Privacystatement
InSight4U

InSight4U, gevestigd aan de Hubertuslaan 16, 4834 SH Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53659139, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe InSight4U met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie InSight4U persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van InSight4U;
 3. bezoekers van www.insight4u.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van InSight4U;
 5. supervisanten;
 6. alle overige personen die met InSight4U contact opnemen of van wie InSight4U persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

InSight4U verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van InSight4U zijn gegenereerd, zoals; het IP-adres en de bekeken pagina;
 4. Indien een cliënt in het kader van de behandeling wordt opgenomen op camera geldt hiervoor een aparte toestemmingsverklaring die is toegevoegd aan het cliëntendossier.
 5. Met toestemming van de cliënt gebruikt kunnen worden voor het inzetten van E-health toepassingen in het kader van de behandeling.

3. Doeleinden verwerking

InSight4U verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het bijhouden van geanonimiseerde gebruikersstatistieken van de website van InSight4U. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, welke pagina’s van de website worden bekeken. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond

InSight4U verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

InSight4U kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van InSight4U persoonsgegevens verwerken. InSight4U sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

InSight4U deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. InSight4U deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

InSight4U geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt InSight4U ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

InSight4U bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. InSight4U hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
1. medische gegevens: worden vernietigd na de laatste behandelsessie;
2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
5. bezoekers van de website: 2 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

InSight4U kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van InSight4U gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht InSight4U te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met InSight4U door een e-mailbericht te sturen naar info@insight4u.nl.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop InSight4U persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met InSight4U door een e-mailbericht te sturen naar info@insight4u.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).